Facebook
Liczba odwiedzin

Dzisiaj: 29
W sumie: 19052

Kalendarz

Faza księżyca

A A A

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KWP w KRAKOWIE - BADANIA LEKARSKIE

 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie w związku z obowiązkiem nałożonym przepisem art. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 r. poz. 651) na osoby posiadające pozwolenie na broń palną w celu łowieckim tj. obowiązku przekładania raz na 5 lat właściwemu organowi Policji orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego stwierdzających, że nie należą one do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1839 ze zm.) i potwierdzających możliwość dysponowania bronią, informuje, że osoby, które posiadały pozwolenie na broń wydane przed nowelizacją ustawy o broni i amunicji, będą zobowiązane do przedłożenia stosownych orzeczeń po 5 latach od dnia wejścia w życie przepisu, tj.pomiędzy 2 stycznia 2023, a 1 kwietnia 2023 r./ żródło str. inter. Z.O. Bielsko Biała /

 

 

 

Planowane przedsięwzięcia Zarządu Głównego PZŁ

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w składzie: Przewodniczący Piotr Jenoch oraz Członkowie Prof. dr hab. Wanda Olech, Jerzy Graczyk, Albert Kołodziejski; planuje podjęcie następujących działań w najbliższym czasie:

 • wybór oraz powołanie organów Zrzeszenia zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie Prawo łowieckie,
 • podejmowanie działań legislacyjnych,
 • rozpoczęcie prac nad nowym Statutem PZŁ, który nie tylko  wyeliminuje niedociągnięcia obecnego Statutu, ale również wprowadzi nowe rozwiązania prawne,
 • podjęcie rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu wypracowania korzystnych wariantów ubezpieczeniowych dla członków kół, a przede wszystkim członków zarządów kół, którzy zgodnie z nowymi przepisami mogą być adresatami roszczeń związanych ze szkodami łowieckimi,
 • monitoring sytuacji związanej z wdrażaniem nowego systemu szacowania szkód,
 • dostosowanie Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich do regulacji prawa unijnego w zakresie RODO,
 • prowadzenie dalszych działań mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń oraz łagodzenia skutków jego występowania,
 • podjęcie rozmów ze środowiskiem rolniczym w zakresie wzajemnej współpracy oraz powołanie zespołu ds. rolnictwa przy centralnych organach Zrzeszenia,
 • podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań zmierzających do poprawy wizerunku myśliwych w społeczeństwie,
 • stworzenie w strukturze Zarządu Głównego Komórki zajmującej się promocją oraz pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia infrastrukturalne, edukacyjne i ogólnie pojętą promocję,
 • opracowanie strategii działań Polskiego Związku Łowieckiego
  w celu poprawy wizerunku łowiectwa i myśliwego
  w społeczeństwie,
 • rozpoczęcie cyklu szkoleń dla okręgowych rzeczników prasowych, celem wymiany doświadczeń, rozwijania umiejętności oraz poszerzenia wiedzy merytorycznej z zakresu PR,
 • podjęcie działań zmierzających do poprawy komunikacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
 • Zrzeszenia, w tym zmiana stron internetowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz udostępnianie na bieżąco informacji na stronach mediów społecznościowych oraz prowadzenie ich stałego monitoringu,
 • zwiększenie transparentności działań Zarządu Głównego oraz pracy pracowników biura Zarządu, poprzez m.in. udostępnianie informacji o podejmowanych działaniach,
 • nawiązanie współpracy z kancelarią prawną, która prowadzić będzie sprawy wobec osób, które nie biorąc odpowiedzialności za słowa, uciekają się do kłamstw, pomówień oraz fałszerstw celem zdyskredytowania oraz oczernienia Polskiego Związku Łowieckiego oraz naszych myśliwych,
 • podjęcie działań zmierzających do stworzenia warunków, mających na celu ograniczenie eksportu dziczyzny poza granice kraju oraz zwiększenie świadomości społecznej  w zakresie walorów tego surowca./ żródło str. inter. ZG. PZŁ /

 

 

 

INFORMACJA !

 

Przystrzelenie broni  oraz szkolenie przedsezonowe połączone z zawodami o puchar zarządu koła odbędzie się w dniu 12.05.2018 r.

o godz. 8.30 na strzelnicy w Czechowicach Dziedzicach. Drugi termin szkolenia ustala się na dzień 03.06.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie koła w Pisarzowicach.

 

 

ZAWIADOMIENIE !

 

Zarząd  Koła Łowieckiego ' KNIEJA ' w Pisarzowicach  , zaprasza członków koła na Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 28.04.2018 r. /sobota/ o godz. 15.00 w siedzibie koła w Pisarzowicach.

 

 

USTAWA Z DNIA 22 MARCA 2018 r. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO ŁOWIECKIE ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW .

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r.  opublikowana została  ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia.

 

Zgodnie z Art 1 ust. 22  wyżej wymienionej ustawy art 46 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50) otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.”

 

Powyższe oznacza, iż dzierżawca obwodu nie może od dnia 1 kwietnia przyjmować zgłoszeń szkód. Zgłoszenie winny być składane we właściwych urzędach gmin, a w przypadku wpływu do koła zgłoszenia szkody Zarząd

Koła powinien przekazać go do właściwej gminy.

 

Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe./ żródło- Z.O. Bielsko Biała/

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

Z Okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Zarząd Koła Łowieckiego " KNIEJA "  w Pisarzowicach

wraz z członkami składają wszystkim kolegom myśliwym oraz sympatykom łowiectwa, RADOSNYCH

RODZINNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  . DARZ BÓR

 

 

WYKŁADANIE SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE  WOJ. SLĄSKIE !

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że przewidywany termin wyłożenia szczepionki dla lisów wolno żyjących przeciwko wściekliśnie to:

04.04-13.04.2018 r.

Szczepienie prowadzone będzie na obszarze całego województwa śląskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz 1737).

 

HUBERTUS  EXSPO 2018