Facebook
Liczba odwiedzin

Dzisiaj: 4
W sumie: 52630

Kalendarz

Faza księżyca

A A A

 

ZAPROSZENIE DO MILÓWKI !

 

 

WYKŁADANIE SZCZEPIONKI PRZECIW  WŚCIEKLIZNIE DLA LISÓW WOLNO- ŻYJĄCYCH

 

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r.  poz. 1737)  w dniach:

od 21 do 30 września 2017 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja ta jest kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

 

 

Zmiany w Rocznych Planach Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych

 

W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

Celem nowelizacji powyższego rozporządzenia jest:

1) wyłączenie z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego,

2) określenie w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej, liczby dzików - to znaczy, że planowane będzie minimalne pozyskanie bez wskazania górnej granicy, co ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planów pozyskania dzików

3) rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwa jest zmiana rocznego planu łowieckiego również o podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

4) rezygnacja z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku w odniesieniu do samców zwierzyny płowej i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne.

Zmiana okresów polowań na zwierzęta łowne

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

łanie od 1 września do 15 stycznia

cielęta od 1 września do końca lutego

danieli

byki od 1 września do końca lutego

łanie od 1 września do 15 stycznia

cielęta od 1 września do końca lutego

dzików:

dziki - wszystkie cały rok

szakali złocistych:

od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.

 

 


SZKOLENIE PRZEDSEZONOWE ORAZ PUCHAR KOŁA

Wzorem lat ubiegłych w dniu 8-go kwietnia na strzelnicy w Czechowicach Dziedzicach odbyło się przystrzelenie broni (każdy myśliwy ma obowiązek raz w roku między innymi,  sprawdzić celność broni)oraz szkolenie przedsezonowe z z  REGULAMINU POLOWAŃ.Następnie odbył się konkurs strzelecki o Puchar Koła.(więcej w zakładce Z Życia koła)

 

 

ZAPROSZENIE !

(żródło - str. intern. ZO PZŁ Bielsko Biała)

........................................................................................................................

 

Wykładanie szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących - 27.04-07.05.2017 r. - woj. śląskie

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 27.04-07.05.2017 r.

na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. ( żródło str. int. ZO PZŁ  Bielsko Biała)

.........................................................................................................................

 

TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH  ZO BIELSKO BIAŁA NA 2017 ROK

(patrz zakładka Z życia koła)

.........................................................................................................................

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH W 2017 ROKU

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zgodnie z którą (art. 23) przepisy o szacowaniu szkód przez wojewodę wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe przepisy, na podstawie których obowiązek szacowania i wypłaty odszkodowań ciąży na dzierżawcach i zarządcach obwodów łowieckich.

...........................................................................

WARTO WIEDZIEĆ:

 

Polski Związek Łowiecki zrzesza 118 362 myśliwych , z czego 4752 wstąpiło w ostatnim sezonie.

W Polsce działa 49 Zarządów Okręgowych i 2554 koła łowieckie, które dzierżawi 703 obwody .

W posiadaniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest  16 ośrodków hodowli zwierzyny, w tym specjalistyczna Stacja Badawcza w Czempiniu.

 

3 353 864 to liczba godzin przepracowanych społecznie przez myśliwych tylko w jednym roku.

...............................................................................................................................